Contact

A Beleza
Schans 19-45
8231KA Lelystad

Schiksweg 17, 8085 PD Doornspijk

E-mail: info@kombinnenengeniet.nl
Telefoon:  +31 (0) 6-29003873

Bij geen gehoor, spreek je naam en telefoonnummer in. Je wordt dan teruggebeld.

 

Algemene Voorwaarden 2017-2018

A Beleza opleidingen – De Schans 19-45 – 82321KA Lelystad – tel. 06-29003873

www.kombinnenengeniet.nl – email: info@kombinnenengeniet.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel te Lelystad onder nr. 39090115. Deze algemene voorwaarden en studiebepalingen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN STUDIEBEPALINGEN EN KLACHTENAFHANDELING

Behorende bij en maken deel uit van de overeenkomst welke wordt gesloten tussen

A Beleza Opleidingen en de cursist.

 1. DE OPLEIDING

De cursist wordt de garantie gegeven dat het studiepakket geheel is afgestemd op de eisen van de examen afnemende instanties.

2. INSCHRIJVING

De inschrijving is strikt persoonlijk en ondertekening van de overeenkomst impliceert akkoordverklaring met de studiebepalingen. Bij ontvangst van het volledige ondertekende inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking.

Bij de inschrijving is de cursist inschrijfgeld verschuldigd.

3. BEVESTIGING VAN INSCHRIJVING

Iedere cursist ontvangt na inschrijving een bevestiging. Op deze bevestiging staan alle gegevens zoals studie/cursustype, aanvang van de studie/cursus, lestijden en locatie.

 4. BETALING VAN HET CUSRUSGELD

De cursist verplicht zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd. A Beleza bepaalt de termijnen waarin de onderwijsbijdrage voldaan moet worden. Betaling van de onderwijsbijdrage geschiedt door middel van automatische incasso.

A Beleza mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering de verschuldigde onderwijsbijdrage in zijn geheel direct opeisbaar.

 1. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering uit de lessen blijft de verplichting tot betalen van de onderwijsbijdrage onverminderd bestaan; in dit geval is de verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar.

Het vastgestelde cursusgeld is exclusief de kosten voor boeken en overige leermiddelen en exclusief inschrijfgeld.

 1. De kosten voor de examens dienen apart te worden voldaan aan de afnemende instanties.(Zie hiervoor het examenreglement van TCI.)

 5. INNINGSKOSTEN

Alle door A Beleza te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e) met een minimum van € 15,00 ook bij niet tijdige betaling van het cursusgeld.

6. CURSUREGELS

Iedere cursist dient zich te houden aan de besluiten en maatregelen die A Beleza relevant voor de cursus en studie heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en volgende lessen worden geweigerd. Gedurende de lessen is het niet toegestaan te roken. Mobiele telefoons dienen gedurende de lessen te zijn uitgeschakeld.

Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dienen de cursisten hiervan, onder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan de A Beleza.

 7. DUUR VAN DE OPLEIDING

De studieovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de factuur en bevestiging door A Beleza aan de cursist is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist tot betaling van het cursusgeld, met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling. De eerste termijnfactuur dient voor de aanvang van de lessen te zijn voldaan door middel van storting op het aangegeven bankrekeningnummer met de vervaldatum van de factuur.

De studieovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus, waarvoor men zich heeft ingeschreven, in het normale geval beëindigd kan zijn. Maar dit is uiterlijk 2 jaar na datum inschrijving.

 8. VERZUIM

Absentie van een cursist tijdens de opleiding ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. Verzuim bij het examen geeft geen recht op restitutie van het examengeld.

 9. LESMATERIAAL

A Beleza bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen dienen door de cursist zelf te worden aangeschaft door middel van een inlogcode bij de leverancier van materialen. Boeken kunnen evt. in overleg en vooruitbetaling geregeld worden door A Beleza

 10. VOORTIJDIGE Beëindiging VAN DE CURSUS

Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende:

Annulering van een cursus kan tot 1 maand voor aanvang van de cursus geschieden met inhouding van 10% administratiekosten. Binnen een maand voor aanvang van de cursus kan niet meer opgezegd worden. Bij overlijden van de cursist wordt het lesgeld, dat betrekking heeft op de nog niet versterken cursusperiode, terugbetaald.

Bevestiging van de opzegging wordt door A Beleza schriftelijk gedaan.

Indien student de opleiding binnen de gestelde termijn van 2 jaar niet heeft beëindigd/afgesloten met een diploma, zal
A Beleza kosten in rekening brengen voor extra lessen en/of onderdelen van lessen/begeleiding/examens die nog afgerond moeten worden.

 11. VERSCHUIVING/ NAAMSWIJZIGING

Ziekte of verhindering geeft geen recht op restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan tegen betaling van € 15,00 administratiekosten de aanmelding verschoven worden naar de eerstvolgende studie/cursus. Een aanvraag tot verschuiving dient uiterlijk 15 dagen voor aanvang schriftelijk te worden ingediend en in ons bezit te zijn. Verschuiving binnen 15 dagen voor aanvang van de studie/cursus is niet mogelijk.

Vervanging van deelname aan een cursus/studie door een derde is mogelijk tegen betaling van € 15,00 administratiekosten. Een aanvraag moet echter uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk te worden ingediend en in ons bezit te zijn.

 12. AANSPRAKELIJKHEID

A Beleza is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

 13. LESTIJDEN EN PLAATS

A Beleza is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de cursusdag of lestijd minimaal 28 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging de cursist niet uitkomt kan deze dit, binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door A Beleza worden gerestitueerd

A Beleza is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen.

De vakanties worden door de A Beleza vastgesteld, maar de officiële schoolvakanties zullen over het algemeen worden aangehouden.

 14. HERHALINGSLESSEN

Indien een cursist voor een examen is afgewezen mag A Beleza voor het volgen van herhalingslessen een evenredig deel van de onderwijsbijdrage aan de cursist in rekening brengen.

 15. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van A Beleza berust bij A Beleza. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van A Beleza.

 16. EXAMENMODEL

Elke deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor een geschikt examenmodel, die door de betreffende vakdocent ook gezien en als “goed examenmodel” gekwalificeerd dient te worden. Aan het goed- of afkeuren van een examenmodel door een vakdocent kunnen geen rechten ontleend worden. De vakdocenten verrichten in deze alleen een adviserende taak, doch de eindverantwoording voor het model ten tijde van het examen ligt bij de betreffende kandidaat.

 17. GESCHILLEN

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop de studiebepalingen van toepassing zijn of de betreffende studiebepalingen en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de volgend de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter.

 18.RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

 19. OVERIGE BEPALINGEN

Alle gegevens die in de brochure of prospectus en bijlagen staan vermeld, of op de website worden geacht tot deze studiebepalingen te behoren.

 

KLACHTENAFHANDELING:

Klachten/geschillen /vragen van administratieve aard

1 Inleiding

A Beleza werkt steeds aan de kwaliteit van de opleidingen en doet zijn uiterste best de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch een klacht hebben over de dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te berichten.

 

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 1. Schriftelijke melding van een klacht

Een klacht of uiting van ontevredenheid over handelen of nalaten van A Beleza medewerkers wordt schriftelijk gemeld aan Ilonka Zaborszky, eigenaar van A Beleza. Een klacht kan betrekking hebben op  bejegening, privacy, werkmethode, lesinhoud, administratieve afhandeling, financiële afspraken, doorlooptijden en/of overige. De klacht wordt ingediend door middel van een zelf geschreven brief, waarbij de aanbeveling geldt de brief per aangetekende post te versturen.

2.1 Een klacht moet aan de volgende minimale eisen voldoen:

 • De klager dient zijn/haar naam en adres te vermelden
 • De klager dient de klacht te voorzien van een dagtekening
 • De klager dient aan te geven tegen welke medewerker of dienstverlening de klacht wordt ingediend
 • De klager dient aan te geven op welke datum of in welke periode de gedraging of de gebeurtenis waartegen de klacht gericht is, heeft plaatsgevonden
 • De klager dient een omschrijving te geven van de gedragingen of gebeurtenis waartegen de klacht gericht is
 • De klager dient aan te geven of klager zelf geprobeerd heeft het probleem op te lossen
 • De klager dient aan te geven of er een bemiddelaar is gezocht om het probleem op te lossen

De ontvangstbevestiging
De ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigd, maar uiterlijk binnen 14 dagen.

 2.2 De ontvangstbevestiging bevat:

 • Een vermelding van de datum waarop de gedragingen of gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, heeft plaatsgevonden.
 • Een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft
 • Een aanduiding van de termijnen binnen welke de behandeling van de klacht naar verwachting zal zijn afgerond
 • De vermelding van de contactpersoon tot wie de klager zich desgewenst kan wenden
 • Een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure

2.3 De termijn van beantwoording De klacht wordt binnen een termijn van vier weken na indiening afgehandeld.

2.4 De behandeling van de klacht De klager wordt in de gelegenheid gesteld de op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien en zijn of haar standpunt mondeling toe te lichten aan de directie en/of de betreffende medewerker. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt zowel naar de klager als de betreffende medewerker gestuurd alsmede opgeslagen in het digitale archief.  

De beslissing De beslissing van de klacht wordt schriftelijk medegedeeld en bevat:

 • Een weergave van de klacht.
 • Een weergave van de feiten zoals de directie van A Beleza deze ziet.
 • Een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht.
 • Een oordeel over de klacht.
 • Een weergave van de eventuele maatregelen die ondernomen zijn of zullen worden genomen.

2.5    Beëindiging van de procedure De klachtprocedure is geëindigd wanneer:

 • A Beleza met en in overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
 • De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling.
 • De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht. 15.7.1 Over uitslagen van examens afgenomen onder verantwoordelijkheid van andere instanties kan niet worden gecorrespondeerd. U dient zelf contact op te nemen met TCI. Klachten m.b.t. de inhoud van een theorie examen dienen bij TCI voorgelegd te worden. Klachten over de faciliteiten waar de theorie examens afgenomen worden dienen bij A Beleza ingediend te worden.
 • 8 Bij vragen van een cursist zal – indien mogelijk – direct een antwoord worden gegeven. Indien het antwoord moet worden uitgezocht, zal dit binnen 5 werkdagen geschieden. Indien een vraag schriftelijk is gesteld zal deze binnen 5 werkdagen na ontvangst, schriftelijk worden beantwoord. Indien er meer tijd nodig is, zal dit ook binnen 5 werkdagen schriftelijk worden meegedeeld aan de vraagsteller.
 • 9 Klachten worden maximaal tot 2 jaar na het afronden van de opleiding bewaard in het leerlingendossier.
 • 10 Vragen kunnen per post, e-mail of telefoon gesteld worden. Bij telefonisch geen gehoor, kan de vraag ook op de voicemail ingesproken worden.

2.6    Onvoldoende toereikende klachtenprocedure
Indien deze procedure niet toereikend is en/of indien de klacht niet naar behoren is of kan worden afgehandeld kan de Geschillencommissie worden ingeschakeld. Uitkomst van de geschillencommissie is altijd bindend. De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag.

 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Alle verstrekte gegevens worden in het klantenbestand van A Beleza opgenomen en gebruikt voor interne en automatische verwerking, noodzakelijk om een verantwoord relatiebeheer te kunnen voeren.

A Beleza stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden. Cursisten beschikken altijd over het recht van toegang tot en verbetering van de aan ons toevertrouwde gegevens. Indien men geen informatie van A Beleza wenst te ontvangen dient men dit schriftelijk of per e-mail mee te delen aan A Beleza.